نمایش 1 نتیجه (ها)

دکلمه 1

فرمولی که من برای “موفقیت ” کشف کرده ام این است ؛ اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد شما حتما موفق خواهید شد. هوای یکدیگر را داشته باشیددل نشکنیدقضاوت نکنیدهنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنیدبه غم کسی نخندیدبه راحتی از یکدیگر گذر نکنیدبه سادگی آب خوردن بر …