شرایط مجری گری در یاچت

شرایط مجری شدن:
1. لول فعالیت حداقل 10 و سطح ثروت 3 باشد
2. فعالیت حداقل 10 الی 30 روزه در برنامه
3. رعایت قوانین و افزایش محبوبیت میان کاربران در اتاق ها
4.اتصال شماره موبایل به اکانت(کاربران ایران باید برای اتصال شماره حتما مورد 1 را انجام بدهند)
5.کاربر در مدت زمان 20-30 روزه فعالیت خود قبل از مجری شدن باید دریافتی های بالا و مناسب داشته باشد
6.کاربر باید در یک خانواده(family) عضو باشد
7.اول هر ماه میلادی ثبت نام مجری صورت میگیرد و باید حتما توسط یک دستیارمدیر رسمی تایید گردد
8.بعد از تاییدیه لیست کامل حقوق ها و ساعت و روز های فعالیت برای کاربر ارسال می گردد
9.کاربر پس از تایید حقوق ها باید تصویر کارت ملی و تصویر کارت بانکی خود را برای مدیر رسمی ارسال کند
10. آخر هر ماه میلادی حقوق بر اساس سطح مجری مستقیم به کارت بانکی واریز میگردد