نمایش 1 نتیجه (ها)

مسدودیت حساب

کوچکترین بی احترامی و تهدید و فحاشی و مسائل سیاسی = مسدودیت حسابامنیت در یاچت برای همه کاربران برقرار است(تابع قوانین جمهوری اسلامی)همه کاربران در برنامه یاچت باید به یکدیگر احترام بگذارند و به هیچ وجه حق بی احترامی و آزار و اذیت و تهدید کاربران دیگر ندارندهر کاربری تخلفی انجام داد از متن یا …